Voorwaarden | Karoshi

Voorwaarden

 1. Al onze leveringen zijn contant betaalbaar, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Bij bestelling betaalt de koper een voorschot van 30%, tenzij anders wordt overeengekomen.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, tenzij anders wordt afgesproken.
 4. De eventuele kosten en het risico bij transport zijn voor de koper.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden als zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering. Indien de koper verzuimt de levering af te halen, begint deze termijn te lopen vanaf de factuurdatum.
 6. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald. Niettemin gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over op het moment van de levering.
 7. Het gedeeltelijke gebruik van de geleverde goederen heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg.
 8. Indien de koper een bestelling niet laat uitvoeren, dienen de reeds gedane kosten betaald te worden, met een minimum van 20 % van de totaalprijs, alsook dient de textiel onbedrukt in zijn geheel aangekocht te worden.
 9. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest op van 12 % per jaar.
 10. Als de factuur 2 weken na de aangetekende aanmaning nog niet betaald werd, zal de schuld verhoogd worden met een conventionele schadevergoeding van 10 % van het totale factuurbedrag en met een minimum van € 75, tenzij de schade hoger is.
 11. De verkoper is niet gehouden zetwerk, tekeningen, foto’s, selecties, ontwerpen, films en zeven te bewaren. Zij blijven echter eigendom van de verkoper en kunnen niet opgevraagd worden door de koper.
 12. De koper wordt geacht toelating te hebben om geleverde modellen en teksten te laten gebruiken door de verkoper. De koper blijft hiervoor verantwoordelijk.
 13. In geval van vergissing, foutieve druk of slechte afwerking beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich tot het uitvoeren van de nodige correcties of tot het hermaken van het werk. Indien de fout bij de koper ligt, bij voorbeeld door het binnenbrengen van verkeerde teksten, door onduidelijke instructies, door het goedkeuren van foutieve drukproeven,… is hij hiervoor verantwoordelijk. Indien de koper wijzigingen aanbrengt aan het origineel ontwerp, wordt dit aangerekend aan de koper.
 14. Indien de koper geen drukproef wenst te zien of als dit onmogelijk is wegens tijdgebrek, bij voorbeeld na het telefonisch doorgeven van een publiciteitstekst voor bedrukking, neemt de koper de volle verantwoordelijkheid op zich voor eventuele fouten.
 15. Afwijkingen in kleur kunnen geen betwisting inhouden. De verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten aan het drukwerk ontstaan doordat de ondergrond niet voldoet aan de nodige eisen, alsook niet voor fouten als deze te wijten zijn aan: een te hoge wastemperatuur, wassen met chemische reinigings middelen, droogkuis of te vroeg wassen (minstens één week wachten na leveringsdatum).
 16. Aangeleverde textiel is steeds voor 100% op verantwoordelijkheid van de klant.
 17. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht.
 18. Betwistingen voortvloeiend uit de verkoopsovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbanken te Antwerpen, dan wel het Vredegerecht van het 5de Kanton te Antwerpen.